Privacy policy

Tinus Keepers Development verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens hebben wij van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld via onze inschrijving, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Tinus Keepers Development met persoonsgegevens omgaat.

 

Te verwerken persoonsgegevens

Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • Vereniging
 • Team
 • Telefoonnummer
 • email
 • Gekozen pakket
 • Opmerkingen ( medische indicatie )
 • Kledingmaat
 • Handschoenenmaat

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Tinus Keepers Development verwerkt de persoonsgegevens, om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.

 

Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook uw gegevens.
 • In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar dan om toestemming vragen.

 

Inschakeling van derden

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
 

Beveiliging

Tinus Keepers Development heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten  eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). U heeft daarnaast het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar info@tinuskeepersdevelopment.nl 
 

Tot slot

Wij vertrouwen erop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@tinuskeepersdevelopment.nl  

Facebook
Instagram

Deze website wil (beperkt) gebruik maken van cookies. Meer informatie? Lees onze privacy policy.